Jeugdselectie


In het door het bestuur vastgestelde Jeugdbeleidsplan 2015-2019 wordt ingezet op het verbeteren van de jeugdtrainingen en het starten met een jeugdselectie. TV Naarden heeft een groot aantal jeugdleden en een aantal daarvan wil graag in aanmerking komen voor prestatiever tennis. Dat was tot 2015 niet mogelijk.

We hebben met Theo Gorter bij zijn start in 2016 afgesproken dat hij – na een zomerseizoen les geven – met een opzet voor een aanpak van een jeugdselectie zou komen. Zijn voorstel is in november 2016 besproken en goedgekeurd door het bestuur. Met ingang van het voorjaar van 2017 zijn we gestart met een compacte jeugdselectie.

Voor wie is deze selectie?

Voor jeugdleden van TV Naarden tussen de 8 en 17 jaar die tennis “als eerste sport beschouwen” en er volgens de jeugdtrainers qua niveau en inzet voor in aanmerking komen. Van deze jeugdleden wordt verwacht dat zij:

- vanaf april twee maal per week gaan trainen (zomertraining van 1 april tm 30 september/ wintertraining 1 oktober – 31 maart) in groepen van vier deelnemers (oranje, groen, geel) en zes deelnemers (rood)
- zowel voorjaars- als najaarscompetitie spelen
- deelnemen aan een aantal (open) toernooien
- deelnemen aan onze clubkampioenschappen.

Indien zij aan deze criteria voldoen zal de vereniging de helft van de kosten van de tweede zomer- en wintertraining bekostigen. Ouders/ verzorgers worden gevraagd hier schriftelijk mee akkoord te gaan. In het geval uw zoon/ dochter halverwege (bijvoorbeeld na het zomerseizoen) besluit niet langer deel uit te willen maken van de jeugdselectie zal de vereniging de helft van de kosten van de zomertraining alsnog in rekening brengen.

Aanpak jeugdselectie 2017 en 2018

Voor de start van de pilot jeugdselectie wordt uitgegaan van maximaal 26 jeugdleden. Er zal een maximum aantal jeugdleden per kleur worden geselecteerd: 8 jeugdleden in rood en 6 in respectievelijk oranje, groen en geel.

De trainers zullen in januari 2018 een aantal jeugdleden (via hun ouders per mail) benaderen die voor de jeugdselectie 2018 in aanmerking komen. Desgewenst kunnen ouders daarover telefonisch contact opnemen met Theo Gorter.

Jeugdselectie en trainingen/ competitie in 2018

Bij de indeling van de trainingsgroepen wordt er ingedeeld op speelsterkte. Voor de jeugdleden die deelnemen aan de jeugdselectie zal zoveel als mogelijk worden geprobeerd deze leden per kleur in hetzelfde trainingsteam onder te brengen. Hetzelfde geldt voor de samenstelling van de teams in de voorjaars- en najaarscompetitie.

Op basis van de ervaringen van de geselecteerde jeugdleden, de oudergesprekken in oktober 2017 en op basis van de ervaringen van de trainers is in het najaar van 2017 de opzet voor de jeugdselectie geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten is besloten de jeugdselectie voor 2018 te continueren met maximaal 26 jeugdleden.

Veelgestelde vragen

Als mijn zoon/ dochter door de trainers wordt uitgenodigd voor de selectie, maar hij/ zij kan niet twee maal per week trainen?

Dan kunnen wij uw zoon/ dochter niet plaatsen in de jeugdselectie.

Hoe lang zit je in de jeugdselectie? (bij continueren pilot na 2018)

Je wordt voor een jaar (van 1 april tot en met 31 maart) in de jeugdselectie geselecteerd, maar het blijft ter beoordeling van de trainers. Elk jaar in januari/ februari (voorafgaand aan het nieuwe zomerseizoen) beoordelen de trainers of zij de samenstelling van de jeugdselectie per april willen wijzigen. Het kan dus voorkomen dat uw zoon/ dochter niet langer deel uit maakt van de selectie. Ofwel een jeugdlid heeft niet aan alle voorwaarden voldaan, ofwel een jeugdlid kwalificeert zich niet langer als selectiespeler.

Wat verwachten we van de ouders ?

Wij verwachten dat het een gezamenlijk besluit van ouders en kind(eren) is om deel te nemen aan de jeugdselectie, dat ouders hun kind positief ondersteunen en er op toe zien dat aan de afspraken wordt voldaan.

Wanneer kom je in aanmerking “subsidie” van de vereniging?

Voor jeugdselectiespelers geldt dat zij twee maal per week trainen, in de zomer en in de winter. Voor de beide zomertrainingen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, voor de wintertrainingen wordt een training in rekening gebracht. Op deze manier bekostigt de vereniging 50% van de tweede training. Daarvoor geldt wel dat de jeugdselectiespeler aan alle criteria – zie eerder – dient te voldoen. In het geval uw zoon/ dochter in de periode tussen 1 april en 31 maart besluit niet langer deel uit te willen maken van de jeugdselectie zal de vereniging de helft van de kosten van de training alsnog in rekening brengen.

Voor meer informatie

Neem gerust even contact op met Theo Gorter ([email protected]).

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 694 0977

Address

Amersfoortsestraatweg 14a
1411 HC Naarden